asia frozen foods


  • 豆类

  • 根菜类

  • 菇类

  • 叶状蔬菜类

  • 混合菜类

  • 其它类

  • 水果

  • 盐渍品

  
  产品编号:   0101007   产品名称:   青刀豆
  产品说明:
(春作)播种时期:2月上旬—2月中旬 收获时期:4月下旬—5月中旬 (秋作)播种时期:9月中旬-10月中旬 收获时期:11月中旬-12月下旬
                         联系我们: web@asiafd.com.cn


• 豆类  • 根菜类  • 菇类  • 叶状蔬菜类  • 混合菜类  • 其它类  • 水果  • 盐渍品  
Asia Frozen Foods Corporation All Rights Reserve Copyright@ 2008